Gruppo musicale abruzzese - musica popolare con influenze reggae e rock.

Discografia - mp3
Testi - Nen te “reggae” ććhiù (Babbelònie)

Ssi Capille

(C.T.D Toro – P.D’Angelo)


Ssi capille, Caruline,
com´è nnire, com´è ffine:
tutte pièhe, tutt´anèlle,
a vvedérle fa `ncantà´.
Sse ciuffétte è nu capricce,
nen té réhule ssi ricce:
mo na bbòffe s´arebbèlle,
mo na fézze vo scappà´.
Caruline, une cchiù bbèlle
nen si trov' a štu quartiere:
na cchiù scicca capelliere,
Caruline, nen ci šta.

Trécce luonghe, trécce piene,
pènne come le catène,
gne le sierpe s´arrutèlle,
l´arie `ntorne fa `ddurà.
Quande tu sse trécc-i-asciuojje,
i´ mi more di na vòjje:
tra ssi ricce, tra ss´anèlle
mi vuléss´ annascunnà´.
Caruline, une cchiù bbèlle
nen si trov' a štu quartiere:
na cchiù scicca capelliere,
Caruline, nen ci šta.

De ssi capille, Caruline,
cchiù bielle nen ce po´ stà´ !
De ssi capille, Caruline,
cchiù bielle nen ce po´ štà´!

:: Torna su

Nen te “reggae” ććhiù (Babbelònie.)

(C.T.D Toro – P.D’Angelo)


Lu suldate spare, Babbelònie è rajje,
na crϊature ride, Babbelònie à finite…Sciò!!
Ténghe tanta rajje `n còrpe ch´ajj´a sfucà´:
nu fóche me arde `n pètte e l`aneme me šta `bbruçià´.
Piagne `nnanz´a šti muórte accise senza pietà,
piagne la vïulenze `mbame de Babbelònie.
Lu suldate spare, Babbelònie è rajje,
na crϊature ride, Babbelònie à finite.
Nen te „reggae“, nen te „reggae“, nen te „reggae“  ććhiù,
la cónfusϊóne è lu male che ttie´sèmpre tu;
nen te „reggae“, nen te „reggae“, nen te „reggae“ ććhiù,
la cónfusϊóne è lu male che ttie´sèmpre tu.

Nen me sèrve Babbelònie, nen me sèrve rajje,
sennò fusse solamènte nu libbere šćhiave.
L´òdϊe, lu rancóre, n´à maje fiette cóse bbuóne:
nesçiune po´ negà´ ca la  vϊulenze è `mbametà.
Lu suldate spare, Babbelònie è rajje,
na crϊature ride, Babbelònie à finite.
Nen te „reggae“, nen te „reggae“, nen te „reggae“  ććhiù,
la cónfusϊóne è lu male che ttie´sèmpre tu;
nen te „reggae“, nen te „reggae“, nen te „reggae“ ććhiù,
la cónfusϊóne è lu male che ttie´sèmpre tu.

Se t´apiénse ca te pióve `ncòlle e nen te `mbunne,
se t´acride ca Babbelònie n´è malamènte.
Li prufite à parliéte, li prufite s´arebbelliéte.
Nu´ sapéme ca nen è bbóne a campà´`nsimpr´a la rajje,
nu´sapéme ca nen è bbóne a campà´`nsimpr´a lu scure,
nu´ sapéme ca lu bbéne è ććhiù ffòrte de lu male,
nu´ sapéme ca lu bbéne vénce sópr´a lu male.
Mo m´ajje sfucàte,
Mo.

:: Torna su

Anima mundi

(C.T.D Toro – P.D’Angelo)


Me çî `ntrate tròppe déntre
nche šti suόne, cante e bballe:
mo sènte nu cuncèrte tròppe bbèlle … tròppe bbèlle,
acque, tèrre, fóche e vvènte ,
acque, tèrre, fóche e vvènte ,
acque, tèrre, fóche e vvènte ,
acque, tèrre, fóche e vvènte .
Àneme de šta tèrra vèrde,
àneme de tutte šta ggènte,
àneme de chi nen po´ fa nïente,
àneme de chi te guarde e sènte.

Guajò…
Anima mundi, juorne e nòtte nche tté;
priéghe, cante e balle e vuo´ sapè´ pecchè?
Šta vite passe `nfrétte e nen tie´ tante tèmpe,
suonne sèmpre ca çî ssóle na fòjje a lu vènte.
Guarde e siénte nche lu córe,
addure št´aria bbóne:
l´albere è vive e l´àneme chiame … l´àneme chiame!
acque, tèrre, fóche e vvènte ,
acque, tèrre, fóche e vvènte ,
acque, tèrre, fóche e vvènte ,
acque, tèrre, fóche e vvènte .
Àneme de šta tèrra vèrde,
àneme de tutte šta ggènte,
àneme de chi nen po´ fa nïente,
àneme de chi te guarde e sènte.

Ànema bbèlle de šta viécchie e sacra tèrre,
aresbije la cuscénzïe, zuffie sèmpre sopr-a šta ggènte
nu spirète vitale, nche štu ritme primordiale,
abballe e aunisce, abballe e aunisce štu rite tribale

:: Torna su

Lande lu córe

(C.T.D Toro – P.D’Angelo)


E mmo ch'ém'a fa' pe šta società?
Tanta ggénte nen sa campà' cuntènte,
s'arruvelle la còcce inutilmènte.
Addò štèm'a ì? Nu' ém'a capì'
Ca štu mònne è na febbra mmalaménte
Pecchè l'òmmene nen créde cchiù a nïente!
Lande lu córe, fàlle ‘scì' fòre,
fàlle vedè' a ttutte quïènte,
n'avè' paure de quelle che siénte:
a vvòte fa male, ma è naturale,
se po' chiamà' amòre!

E mmo ch'éma fa? Nu' ém'a pensà'
ca la vite nen è nu patemènte
se je ‘mpareme a campà' semplicemènte!
Nen te ‘mpaurì', mo m'à' da sentì':
tra de nu' št ape nnasce' n'amòre;
nen te chiude le pòrte de lu còre!
Lande lu córe, fàlle ‘scì' fóre,
fàlle vedè' a ttutte quïènte,
n'avè' paure de quelle che siénte:
a vvòte fa male, ma è naturale,
se po' chiamà' amòre!

Nu' ém'a pensà' ca la libertà
è na cóse che te nasce da déntre
se t'aiépre a comunicà' a la ggènte.
Le putéme fa', nu c'ém'a pruvà':
s'affruntéme la vite pienamènte,
quande ‘ncòcce nen ce ne freghe nïente!
Lande lu córe, fàlle ‘scì' fóre,
fàlle vedè' a ttutte quïènte,
n'avè' paure de quelle che siénte:
a vvòte fa male, ma è naturale,
se po' chiamà' amòre!


:: Torna su
Welcome to the green land
Welcome to the green land
Sanremo Rock - Diversi
CD Sanremo Rock - Diversi
Shalom
CD Shalom
Nen te “reggae” ććhiù(Babbelònie).
CD Nen te “reggae” ććhiù (Babbelònie)