Gruppo musicale abruzzese - musica popolare con influenze reggae e rock.

Discografia - mp3
Testi - Shalom

Controtempo

(C.T.D Toro – P.D’Angelo)


Tutte le funtanèlle se so’ seccate,
povere amóre mé, móre de séte
trummalarillelà l’amóre è bbèlle
trummalarillelà viva l’amóre.

Controtempo, controcorrente,
come salmoni risaliamo tra la gente;
controtempo, controcorrente,
come salmoni in mezzo a štu burdèlle.
Certa ggènte šta sèmpre cchiù fóre,
ogne juorne parle de rivoluzione;
la guèrre pe’ hisse è bbóne
pe’ ffà’ tanta sòlde nche lu traffiche d’arme,
ma a Caruline che joche e nen sa nïènte
n’ j’aregale manche cchiù na caramèlle.
Quisse n’ se ne fréche proprie de la ggènte,
de la salute e lu disage giovanile,
ma nche nnù guajjune n’attacche ssi ladrune
e li discurse de morte e dištruzzione,
sènza rispètte pe’ chi s’à fatt’accide’
pe’ fa’ l’unione de šta bbèlla nazione.
Destati popolo, destati,
alza il tuo capo chino in segno di protesta,
Tutte le funtanèlle se so’ seccate,….

Boom boom boom Hiroshima, boom boom boom Nagasaki,
N’ se sa se šta štorie ogge sèrve proprie ancóre;
šta cultura negative c’à štruncate lu camine,
li padrune de lu mónne ce fa sèmpre cchiù n’affrónte:
sènza sénne e sentemènte móve li file nuoštre de la mènte.
Nche la scuse de lu prugrèsse, ‘n fónne ‘n fónne ce šta regrèsse:
da l’inizie de la vite, šta guèrre n’à maje finite,
Destati popolo, destati,….

:: Torna su

Presidente

(C.T.Di Toro – U.Trevale)


Io sono il presidente,
nelle vostre vite sono presente:
aiuto ogni essere vivente
a vivere sempre più liberamente.
Ogni giorno impegno la mia mente
per il benessere di tutta la gente;
mi sento sempre intelligente:
praticamente sono io il più potente.
Guardo il popolo, vedo tutto;
ascolto il popolo, sento tutto;
Io sono il presidente e sorrido tra la gente,
non sono indifferente a chi non ha più niente.
Presidente, capo della Nazione,
tanta ggénte nen è cuntènte della tua esortazione,
neanche di un governo sèmpre cchiù ‘mbrujóne;
i mo’ arefiate e dope te le cante e te le sóne.
Presidente delle forze di reazione,
tu te siènte come lu rré de Babbelònie;
il tuo obiettivo è generare sempre confusione
accuçì te può arraffà’ gne nu ‘ngurdóne lu patremònie.
Afghanistan o Iraq, bašte ca se guadagne,
c’è sempre spazio e tempo per la vergogna di una bomba.
Se magne a sbafe a li pahise fe la cuccagne,
tante nen se lagne chi vive già dentro una tomba.
Il tuo interesse vero è l’ójje nére,
tu sî nu marpióne e nen è nu mištére:
la tua democrazia, ogge come iére è
fume a lu pòpole, óre a lu petroliére!
Guardi il popolo, vedi niente.
Ascolti il popolo, senti niente.
Io sono il presidente e sorrido tra la gente:….

:: Torna su

Luce

(C.T.D.i Toro –P. D’Angelo)


Pàrleme sènza cchiù paure,
come na róse che se schiude
e štu prófume che se spanne attórne
puortele déntre come nu fïóre.
Dentr’a štu sògne tu sî na fate
da la prima vóte che te so’ guardate;
vaçe dope vaçe tu me sî ‘ncantate
come na siréne mmèzz’a lu mare.
Tu sî la luce pe’ št’uocchie nire nire
che brille gne lu sóle quande te véde;
vulésse fermà’ štu tèmpe nu mumènte
pe’ ddire a štu mónne: ca tu sî na štelle!

Scurre sèmpre déntr’a šte véne
come lu sanghe de šta vita vére
e vvuole fóre da štu turmènte
come na farfalle a pprimavére.
Truove la štrade, truove n’atru deštine
che t’accumpagne pe’ štu lònghe camine
senza cchiù pensà’ a rriggiràrete.
tire fóre quélle che ssiénte!
Tu sî la luce pe’ št’uocchie nire nire….

:: Torna su

Arawak

(C.T.D Toro – P.D’Angelo)


Séme partite da lu Venezuéle,
séme arriviéte fine a št’isole,
séme partite ‘m pace da luntane
sopr’a šta tèrre mo vuléme campà’: nu séme Arawak.
Na tèrre accuçì nen l’avevame maje vište,
pe’ quéšte ce mettéme tutte a cantà’;
tèrre de culure, tèrre de primavére,
nu je ferméme pe’ la libbèrtà:nu štéme a Xaimaca.
Vóce di chi n’ po’ cchiù parlà’,
vóce di chi n’ po’ cchiù cantà’

Mo siénte quélle che ddice lu tóre,
scacchie le récchie, aiépre lu córe:
fóre da št’aréne i’ me sènte cchiù méjje,
1494: a l’orizzónte arrive Crištofere Colombe,
se porte appresse tutte la flòtte,
se pòrte apprèsse tutte le “conquištadores”.
Pe’ l’amóre de Ddé, nen ténghe a giudicà’,
ma ténghe solamènte, solamènte a valutà’.
Ténghe a mènte tutte quélle che me ggire ‘ntórne,
tiè a mènte tutte quélle che te ggire ‘ntórne;
popole aborrigene, se me può capì’,
so’ menute ‘m pace e nen me fa’ murì’;
préghe a signurì, la casa mé è la vì,
ma a lu fraštiére i’ so’ sèmpre ditte çì.
Popole aborrigene,tu nen te preoccupà’,
mo t’arepaghe tutte l’ospitalità
Passe cacche anne, ma la museche nen cagne;
arrive l’Inglise e štu schife s’arepéte:
odie e malatie, schiave e genocidie,
quéšte à purtate dope anne de dominie,
ammišticate a cattiverie e ipocrisie
colonizzazione pure de šta vita mia
Vóce di chi n’po’ cchiù parlà’…

:: Torna su

Nell' uoććhie

(C.T.Di Toro – U.Trevale/U.Trevale)


Pecché la ggènte nen le po’ sapé’
tutte quélle ca i’ próve pe’ té,
pecché la tèrra mé sî tu
nïènte po’ murì’ sott’a štu ciéle,
pecché l’addóre de la jèreve è ffòrte
lu vèrde che s’amméšteche nche la ròcce,
pecché me sènte bbóne ‘nsimpr’a ttè,
tèrre de dulure e suonne antiche.
Nell’uocchie lu sóle te po’ cecà’,
ma nen cagne culore se lu bbéne ce šta;
nell’uocchie lu sóle te po’ fa’ ‘vvedé’
tutte le meravijje che ce šta ntórne a té.

Štu pòšte n’ se véde da luntane
annascòšte tra le lisce e da lu laghe,
la ggènte n’ le véde e n’ le sènte:
tra lu silenzie cante lu torrènte.
Nell’uocchie lu sóle te po’ cecà’,…

:: Torna su

Piénse

(U.Trevale)


Quande lu sóle jèsce la matine
e tu te sbijje pe’ ì a fatijà’,
piénse a lu padróne che t’aspètte
piénse a cóme te šta a frecà’;
piénse che brutte è šta società
addó’ appiére o nen cunte na mazze,
e come la ggènte ògge p’arrivà’ se štà scannà’.
N’apparì’ se me pû sentì’
n’apparì’ se me pû capì’
Piénse, fratèlle, e n’ apparì’!
Quande vide a la televisióne
tutte le citele che n’ po’ campà’,
piénse a la ggènte che ce magne a ssopre,
piénse a le solde che štanne a rrubbà’,
piénse a lu tèrze mónne
ch’è sóle ‘nvenzïona nòštre
e come fusse bbèlle vedé’ tutte divèrse.
Piénse, fratèlle, e n’apparì’!
Se nu juorne te sbijje
e te siénte cóme don Chisciotte,
luótte mmèzz’a šti muline a vvènte
e piénse ca n’ pû fa’ nïènte,
spiézze šte caténe,
spiézze šte caténe, a fra’!
Piénse, fratèlle, e n’apparì’!
N’apparì’ se me pû sentì’

:: Torna su

Vecchia speranza

(U.Trevale)


Vècchia speranze, dimme c’ajja fa’:
cuopreme la facce, ma dimme la verità;
se so’ bbóne o so’ nu mbame nen se sa,
ma šta štrade nen è bbóne pe’ cantà’.
Vècchia canzóne dentr’a le vraccia tiè,
scalleme la gola e mbunne a mé e tté,
ma nen vénne le paróle, nen se fa,
sole lu sfizie de štà’ a dijune tu me d’î dà’.
… e come ogge ere jére,
(se n’ci stiè cchiù)
tu nen m’hî levate le préte sott’a le piède;
(pecché stiè nche mmé)
se sî turnate pe’ mmé
(se n’ ci stiè cchiù)
guardeme e n’addummannà’ che-d’è.
(pecché stié nche mmé)

Vècchia speranze nen šténghe ‘nman’a tté,
sacce ca è tošte e nen finisce maje;
lassà’ le cose come šta nen me va,
de suffrì’ pe’ na speranze che nen ce šta.
Tu che t’adduorme nche mmé,
(se n’ ci stiè cchiù)
se vvuò tutte lu bbéne le dî sapé’ tené’
(pecché stiè nche mmé)
e šta speranze de vulà’
(se n’ ci stié cchiù)
sopr’a le fronne e a le facce de šta città,
… de šta città.
Tu che t’adduorme nche mmé,….


:: Torna su

Lu pajacce

(C.T.Di Toro – P.D’Angelo)


M’ajje svejate štamatine, me so’ veštite e me ne so’ scite
arepensènne a quélle che me so’ sunnate:
lu mónne nóve che ‘nsimpre avéme pittate,
lu mónne nóve che ‘nsimpre avéme cagnate.
M’ajje svejate štamatine, me so’ vištite e me ne so’ scite
e n’ credave a quélle che so’ sentite:
ca lu mónne nen se po’ pittà’,
ca lu mónne nen se po’ cagnà’.
I’ so’ bbrehante e sognatóre,
m’annasconne a Montebèlle e Pennadome;
quélle che facce nen le facce p’arrubbà’,
le facce solamènte pe’ tirà’ a campà’.

M’ajje svejate štamatine e pure ogge m’ajj’a ‘nnascónne
mmèzz’a šte ròcce sópr’a la muntagne
e caminènne e annascunnènneme
m’ôm’acchiappiète a Santesagne, acciacche le pûce e magne le sagne
M’ajje svejate štamatine, m’ôme tajète la còcce;
e l’ôme ‘mpése a la piazze,
accuçì tutte quiénte po’ vedé’
che je succéde a chi sgarre.
I’ so’ bbrehante e sognatóre….
E štamatine nen me so’ svejate, ma mo’ j’avašte a pazzïà’;
nen pòrte na màschere de pajacce,
te vuójje areccuntà’ la verità:
n’ so’ ‘rrubbate maje nïènte,
nen ténghe spòrche la cusciénze!
La macchie m’à prumésse la libbèrtà, quélle che m’avéte arrubbate,
ma mo’ na mójje e òtte fijje n’ sa che ffà’;
la macchie le tenéte pure vu.
N’ so’ pijate maje nu fucile,
n’ so’ sparate a niçiune,
I’ so’ bbrehante e sognatóre….

:: Torna su

Shalom

(C.T.D Toro – P.D’Angelo)


Cacchedune dice ca la guèrre è méjje de la pace:
tu arebbiéllete!
Lasse ca pace e bbéne arïémpie la tèrre,
come l’acqua salate arïémpie lu mare;
la tèrre s’è mbusse, arijètte lu sanghe
da quande Caine à ccise lu frate!
Lasse ca li citele pazzijje mmèzz’a la štrade,
lasse ca lu jóche se spóse la vite
come la néve cale leggére da lu ciéle e
candide arecópre lu vèrne la tèrre.
Arebbiéllete!
Terrore e dulore, morte e dištruzione,
Signore, te préghe, fa finì’ šta guèrre,
Signore, te préghe, falle finì’.
Vulésse vedé’ šta guèrre a la ddummèrze
pe’ nen sentì’ cchiù neçiune angele pèrse.
Nen ride cumbuse, no, nen ride cumbuse,
se me chenusce già sié quélle che pènse.
Arebbiéllete, guajò, se te siénte vére,
‘scéme tutt’è ddù da štu tehatre nére;
la speranze è lu principe de la pace
che ride dentr’a tutte li citele.
Arebbiéllete!
Guèrre, guèrre,….,
guèrre a deštre, guèrre a siništre,
cacchedun’atre dice ca è pure na cosa ntište;
i’ nen m’arrènne e aresište,
i’ m’arebbèlle e aresište.
Arebbiéllete!

:: Torna su

Lu reggae

(C.T.Di Toro - P.D’Angelo)


Reggae reggae ….
Nu campéme sopr’a šta tèrra bbenedétte
addó puó sentì’ lu spirite de la nature
e allóre quande pijje na chitarre
te ve da cantà’ la museche cchiù vére.
Reggae reggae, nu c-i-arrizzéme nche lu reggae reggae,
fatijéme nche lu reggae reggae,
c-i-addurméme nche lu reggae reggae

Nu campéme nche li frutte de šta tèrre
e lu vènte sóne chiane tra le frónne;
è lu sóle de lu sud che c-i-arescalle,
nche šta museche je vuléme arespónne.
Reggae reggae, nche lu sóle ce vó lu reggae reggae,
nche lu mare ce vó lu reggae reggae,
pe’ tutte la ggènte ca vó lu reggae reggae.

Siénte cumpà, nen t’à da scurdà’
la tèrra nòštre addó štà;
quande partéme nu je purtéme apprèsse
nu pèzze d’Abbruzze addó jéme.
Gire lu mónne, ‘mparete a parlà’,
ma lu dialètte nen te le dî scurdà’:
è na culture ca sopr’a li libbre n’ ce štà
nu l’ém’a cantà’!
Reggae reggae, nu c-i-arrizzéme nche lu reggae reggae…
Arïa marine e arïe de muntagne,
arecalénne da la Guardie a bbòne Orsogne:
le viécchie canzune e le noštre poesïe
arecantéme pe nen pèrderle pe’ la vìe.
Reggae reggae, nche lu sóle ce vó lu reggae reggae…

:: Torna su

Vola vola vola

(L.Dommarco – G.Albanese) edizioni De Santis s.r.l.- Sideral s.r.l


Vulesse fa areminì’ pe' n'ora sole
lu tèmpe 'bbèlle de la cuntentézze,
quande pazzijavame a vola vola
e te cuprè de vaçe e de carézze.
E vola, vola, vola, vola
e vola lu pavóne:
Se tiè lu core 'bbóne
mo fammece arepruvà’.

Na vóte, pe' spegnà’ lu fazzulètte,
so štate cundannate de vaçiarte:
tu ti çi fatte rósce e mi çi ditte
d'anginucchiarme prime e d'abbracciarete.
E vola, vola, vola, vola
e vola lu gallinacce:
mo se me guarde 'nfacce
me pare de sugnà’.

Come le fiure nasce a pprimavere,
l'amóre nasce da la citelanze:
Marì, se me vuo' bbéne come jjere
nen me levà’ štu sònne e šta speranze.
E vola, vola, vola, vola
e vola lu cardille:
nu vaçe a pizzichille
nen me le può negà’.


:: Torna su
Welcome to the green land
Welcome to the green land
Sanremo Rock - Diversi
CD Sanremo Rock - Diversi
Shalom
CD Shalom
Nen te “reggae” ććhiù(Babbelònie).
CD Nen te “reggae” ććhiù (Babbelònie)